REGULAMIN KONKURSU „WHISKY NA DZIEŃ OJCA 2021”

 

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Whisky na Dzień Ojca 2021” i jest zwany dalej: „Konkursem”. 

2.Organizatorem Konkursu jest Działalność Gospodarcza Michał Oleś Dram Club z siedzibą przy ul. Kleeberga 20, w Sosnowcu 41-218,NIP: 6443555510 zwana dalej „Organizatorem”.

3. Nagrody pozyskane zostały ze środków własnych Organizatora.

4. Konkurs trwa od 8 Czerwca2021 godzina 16:00 do 19 czerwca 2021 godzina 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu. 

5. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu komentarza pod postem konkursowym w którym Uczestnik wymieni 3 słowa, którymi możesz opisać zarówno whisky jak i swojego ojca.  

6. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy zamieszczać pod postem konkursowym na Facebooku: https://www.facebook.com/DramClubDC i/lub postem konkursowym na instagramie: https://www.instagram.com/dramclubpl/.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w dniu 20 czerwca 2021, do godziny 18:00 na Facebooku: https://www.facebook.com/DramClubDC oraz na instagramie: https://www.instagram.com/dramclubpl/.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) Jest osobą pełnoletnią.
b) Mieszka na terenie Polski
c) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
d) Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że nie jest pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu.
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.
c) W przypadku Facebooka uczestnik polubi post konkursowy, zaobserwuje Fanpage Dram Club (https://www.facebook.com/DramClubDC) oraz udostępni post konkursowy.
d) W przypadku Instagrama polubi post konkursowy oraz zaobserwuje profil Dram Club (https://www.instagram.com/dramclubpl/).

 

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. W ramach konkursu zostaną przyznane: Jedna nagroda dla uczestników konkursu na Facebooku oraz Jedna nagroda dla uczestników konkursu na Instagramie. Laureatów konkursu wybierze organizator konkursu. Organizator wybierze najciekawsze odpowiedzi przesłane przez uczestników konkursu. 

2. Nagrodami w Konkursie są:
a) Dla Uczestników konkursu na Facebooku – Zestaw Degustacyjny – Dzień Ojca (https://dramclub.pl/produkt/zestaw-degustacyjny-dzien-ojca/)
b) Dla Uczestników konkursu na Instagramie – Zestaw Degustacyjny – Dzień Ojca (https://dramclub.pl/produkt/zestaw-degustacyjny-dzien-ojca/)
(Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowych nagród do dnia ogłoszenia wyników konkursu). 

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook i/lub Instagram w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu pojawi się także na Facebooku: https://www.facebook.com/DramClubDC
oraz na instagramie: https://www.instagram.com/dramclubpl/.

5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość prywatną wysłaną poprzez platformę Facebook lub Instagram wysłaną przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

6. Nagroda zostanie wysłana do Wygranych w ciągu 3 dni roboczych po ustaleniu w wiadomości prywatnej szczegółów wysyłki.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu. 

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.